Donatorsperma / Val av donator

Val av donator

Vad ska jag/vi välja?

När det gäller önskemål om donatorn ska du komma ihåg att oavsett hur spermadonatorn och modern själv ser ut kan barnet få helt andra färger. Generna kan hoppa mellan generationerna på oförutsedda sätt. Det gäller även barnets längd.

Det finns ingen garanti för hur långt eller kort ett kommande barn blir. Därför kan det vara en god idé att fråga sig själv hur viktigt det är med eventuella önskemål om donatorn. Även om man kommer fram till att det faktiskt är viktigt ska man ha klart för sig att barnet kan komma att se väldigt annorlunda ut än donatorn.

Du/ni kan komma med önskemål om den kommande spermadonatorns egenskaper, t.ex. ögonfärg, hårfärg, vikt och längd samt hudfärg (grundprofilen), men det är inte säkert att alla önskemål kan tillgodoses hos en donator.

Om du/ni vill vara säkra på att få de önskade egenskaperna eller om du/ni vill ha en viss donator går det att upprätta en depå på StorkKlinik med den valda donatorsperman.

Spermabankerna erbjuder val mellan olika donatortyper och olika möjligheter att få upplysningar om donatorn.

Icke-anonym donator (som vi tidigare kallade anonym donator - ingen identitet) är en spermadonator som för alltid är fullständigt anonym för den kvinna/det par som donatorsperman används för.

Om man använder sperma från en icke-anonym (ingen identitet) donator kan man få information om grundprofilen. Kvinnan/paret eller de barn som kan blir resultatet av behandlingen får aldrig veta donatorns identitet, och donatorn får aldrig veta vem som insemineras med hans sperma, eller vilka barn som föds efter behandlingen.

Det är spermabanken som tar emot, kontrollerar och distribuerar sperman vidare till de behandlande klinikerna.

Om du/ni vill har önskemål om egenskaper hos den icke-anonyma donatorn (ingen identitet) ska du/ni meddela oss detta vid journalsamtalet eller skriftligt i ett mejl. 

har ingått ett avtal med spermabanken om att donatorbarn via spermabanken om de vill kan få veta donatorns identitet efter att de har fyllt 18 år. Den kontaktbara donatorn har inga juridiska förpliktelser eller rättigheter i förhållande till barnet. Exempelvis har den kontaktbara donatorn ingen försörjningsplikt, och barnet har ingen arvsrätt efter donatorn. Därför måste den som använder sperma från en kontaktbar donator själv begära detaljerade uppgifter från spermabanken i enlighet med avtalet med den valda donatorn om att barn (som kommit till med hans sperma) senare kan komma i kontakt med honom. Om du/ni vill har önskemål om egenskaper hos den icke-kontaktbara donatorn ska du/ni meddela oss detta vid journalsamtalet eller skriftligt i ett mejl.

 

För en spermadonator med "utökad donatorprofil" finns upplysningar utöver de grundläggande (se grundprofilen). Dessa uppgifter kan t.ex. handla om barndom, familjeförhållanden, yrke, fritidsintressen, babyfoton osv. Kvinnan/paret eller de barn som kan bli en följd av behandlingen får inte veta donatorns identitet. Inte heller får donatorn veta vem som behandlas med hans sperma eller något om de barn som kan komma att födas efter behandlingen.

 

 

En känd spermadonator är en person som kvinnan/paret själv känner och som har accepterat att donera sperma för assisterad befruktning av kvinnan, även om kvinnan och donatorn " inte är gifta eller lever i ett parförhållande. En känd donator ska testas för smittsamma sjukdomar (odlingar och blodprover), undersökas av vårdpersonal med lämplig utbildning samt genomgå samtal/intervju utifrån ett ifyllt frågeformulär på samma sätt som andra spermadonatorer.

En känd donator är i juridisk mening far till det eller de barn som föds genom behandlingen. Exempelvis har en känd donator försörjningsplikt för barnet, och barnet har arvsrätt efter donatorn.

Om den kända spermadonatorn och kvinnan/paret vill ha en annan förälder (t.ex. en medmor) ska man i enlighet med dansk lag utforma ett dokument (fylla i en blankett) innan själva behandlingen med assisterad befruktning inleds.Du kan läsa mer om att använda en känd donator här.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...