Donatorsperma / Information om donator

Donatorinformation

Donatorerna är män med kaukasiskt/europeiskt utseende. Deras medelålder är ca 25 år. I enskilda fall kan vi beställa donatorsperma av annat etniskt ursprung.

De flesta spermadonatorer är studerande vid högre utbildningsinstitutioner i Danmark, och deras motiv är typiskt både idealistiska och ekonomiska.

För att bli godkänd som spermadonator måste man genomgå flera medicinska undersökningar, vara frisk och inte ha någon ärftlig sjukdom i släkten.

På Sundhedsstyrelsens hemsida finns närmare information om de läkarundersökningar som donatorerna ska genomgå innan ett fåtal (8-10 %) godkänns och kan användas som spermadonatorer.

Innan donatorsperman släpps för försäljning ska den ha varit i karantän medan donatorerna visar negativa resultat på hiv-tester tre och sex månader efter själva donationen.

Enligt dansk lag ska följande information ges före behandling med donatorsperma, och du/ni ska ge skriftligt samtycke till den före behandlingen:

”Vid urvalet av donatorer har man sökt begränsa risken för överföring av ärftliga sjukdomar, missbildningar m.m. genom att donatorer har använts endast om de har uppgett att de inte känner till sådana ärftliga risker i sin släkt och har utfrågats och undersökts av erfaren vårdpersonal för att belysa detta. Trots dessa försiktighetsregler är inte alla ärftliga risker uteslutna. Om barnet mot förväntan felas något vid födseln eller under de första levnadsåren som du får veta kan vara ärftligt är det därför viktigt att du rapporterar detta till kliniken eller till den personal som har behandlat dig så att man kan ta ställning till om donatorn ska användas i fortsättningen. Detsamma gäller om du får veta att det kan röra sig om smittöverföring från donatorsperma eller donatorägg. Även om donatorn enligt tester är fri från smittsamma sjukdomar som hiv och hepatit är risken aldrig noll."– Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, kap.5

Från den 1 december 2013 har vårdpersonal som behandlar ett barn som har blivit till med hjälp av sperma- eller äggdonation, eller som behandlar en person, som har donerat sperma eller ägg, skyldighet att rapportera genetisk sjukdom hos barnet eller personen till relevanta vävnadscentrum och Sundhedsstyrelsen enligt paragraf 13.3 och 13.4 i den danska vävnadslagen.

Om StorkKlinik tar emot meddelande från en spermabank om att en donator är tillfälligt spärrad eller omfattas av karantän får vi som vårdpersonal inte använda denna donator för fertilitetsbehandling tills spermabanken meddelar att karantänen har upphört och att det är fritt fram att använda donatorn igen. Detta gäller även om den aktuella donatorn finns i en egen depå.

Om den aktuella donatorn inte släpps fri för användning, dvs. blockeras permanent, får vi inte längre använda honom. I speciella fall kan en donator användas med skriftligt samtycke efter information om risken för en eventuell känd genetisk sjukdom och eventuella konsekvenser. En donator blockeras permanent om man har konstaterat att det finns en ökad risk för överföring av en ärftlig sjukdom till barnet.

StorkKlinik kan inte hållas ansvarig för resultatet eller följder av behandlingen (utöver vad som följer av Dansk Rets allmänna regler om vårdpersonals ansvar för fel och försummelser) eller för det kommande barnets egenskaper, samt fysiska och/eller psykiska status.

Vi köper sperma hos den erkända danska spermabanken:

European Sperm Bank

Om du väljer att själv köpa sperma och få den skickad till StorkKlinik ska du tänka på att om du köper sperma med en viss så kallad "condition" får vi som fertilitetsklinik inte använda denna sperma för din behandling.

Detta bygger på kapitel 5, § 24 i Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, utsänd från Sundhedsministeriet den 8 maj 2015.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...