+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Rättsliga förhållanden och dataskydd på StorkKlinik

Hantering av personuppgifter

I samband med undersökning, diagnostik och behandling hos oss samlar StorkKlinik in och behandlar olika personuppgifter.
Nedan kan du läsa hur StorkKlinik behandlar, använder och överför dina personuppgifter.

Typ av uppgifter

StorkKlinik samlar in och behandlar följande personuppgifter

Allmänna personuppgifter

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kön, familjerelationer och sociala relationer, arbetsrelationer och utbildning.

Känsliga personuppgifter

Hälsouppgifter (t.ex. information från patientjournaler, provsvar, tester, röntgenbilder och ultraljudsresultat), sexuella förhållanden, etniskt ursprung eller födelseland samt uppgifter om religion.

Vi använder uppgifterna till följande:

•    Våra undersökningar, vår diagnostik och vår behandling av dig

•    Underlag för läkarintyg

•    Underlag för intyg till myndigheter, försäkringsorgan m.m.

•    Kommunikation med eller remiss till annan sjukvård, läkare, sjukhus eller sjukhuslaboratorier

•    Ordination av läkemedel, bland annat utfärdande av recept

•    Rapportering till kliniska kvalitetsdatabaser

•    Prover till sjukhuslaboratorier

•    Fakturering

•    Uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lag, bland annat EU's dataskyddsförordning, den danska dataskyddslagen och annan relevant sjukvårdsrättslig lagstiftning

•    Hantering av förfrågningar om inspektion, klagomål och/eller statistik/forskning.

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig ger du frivilligt ditt samtycke till behandling av uppgifterna. Du är inte skyldig att lämna dessa personuppgifter till oss, men vi kan normalt inte undersöka, ställa diagnos eller behandla dig utan de ovanstående uppgifterna.

Övriga källor

I vissa fall samlar vi in personuppgifter om dig från sjukvården, t.ex. sjukhus eller remitterande läkare. Vi behandlar de uppgifter vi tar emot i enlighet med denna sekretesspolicy.

Överföring av personuppgifter

•    I den mån det är krävs för den faktiska undersökningen, diagnostiseringen eller behandlingen av dig överförs dina personuppgifter till följande mottagare:

•    Annan sjukvårdspersonal om det krävs för ett faktiskt behandlingsförlopp.

•    Andra myndigheter, kliniska kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, polisen, sociala myndigheter och Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i den mån det finns skyldighet till det enligt gällande lag.

•    Vid remiss överförs uppgifterna till den sjukvårdspersonal som remissen ställs till.

•    Till sjukhuslaboratorier för prover som överförs dit.

•    I samband med sjukförsäkringsärenden överförs uppgifter till relevanta myndigheter.

•    Vid utfärdande av recept överförs uppgifter till landets apotek och till Lægemiddelstyrelsen via receptservern.

•    Kliniska kvalitetsdatabaser.

•    Vid överföring av journaluppgifter överförs uppgifter till remitterande läkare och i vissa fall till remitterande sjukhus.

•    I andra fall överförs uppgifter till anhöriga eller försäkringsorgan.

Rättslig grund för behandling och överföring av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att samla in, behandla och överföra dina personuppgifter är:

•    För användning för den allmänna patientbehandlingen insamlas, behandlas och överförs allmänna personuppgifter enligt Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) och (d), medan känsliga personuppgifter behandlas och överförs i enlighet med Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) och (h).

•    Utöver detta är vi skyldiga att behandla en rad personuppgifter om dig vid den allmänna patientbehandlingen enligt Autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen), i synnerhet §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.

•    Hälsouppgifter för användning för fortsatt behandling vid remiss av patienter överförs enligt bestämmelserna i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.

•    Rapportering av laboratorieprover till sjukhuslaboratorier sker enligt reglerna i Sundhedsstyrelsens vägledning om hantering av parakliniska undersökningar enligt Autorisationsloven.

•    Uppgifter för användning inom den allmänna sjukförsäkringen avseende patientbehandling skickas en gång i månaden till Regionens afregningskontor enligt reglerna i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 och Sundhedsloven.

•    Ordinationer på recept skickas via IT-tjänsten Receptserveren enligt bestämmelserna i Sundhedslovens kap. 42 och kungörelsen om recept och dosdispensering av läkemedel i synnerhet enligt kap. 3.

•    Kliniska patientdata överförs till kliniska kvalitetsdatabaser enligt bestämmelserna i Sundhedslovens §§ 195-196 och kungörelsen om rapportering av uppgifter till kliniska kvalitetsdatabaser. Data kan även överföras enligt ett konkret samtycke från dig som patient.

•    Epikriser, det vill säga korta sammandrag av patientens sjukdomshistoria och behandlingsförloppet, skickas till remitterande läkare och i vissa fall till remitterande sjukhus enligt Sundhedslovens kap. 9.

•    Dina personuppgifter överförs till försäkringsorgan endast med föregående samtycke från dig, se Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) och 9(2)(a).

•    Dina personuppgifter överförs till dina anhöriga endast med föregående samtycke från dig enligt bestämmelserna i Sundhedslovens § 43.

•    När det gäller avlidna patienter kan vissa personuppgifter överföras till den avlidnas närmaste anhöriga, husläkare eller den läkare som behandlade den avlidna, i enlighet med bestämmelserna i Sundhedslovens § 45.

Tid som uppgifterna sparas

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för de ovan angivna ändamålen. Enligt journalføringsbekendtgørelsen är vi dock skyldiga att förvara uppgifterna i minst 10 år (vissa typer av uppgifter i 30 år) efter att de senast fördes in i journalen. Det kan inträffa fall när vi måste förvara dina personuppgifter längre, t.ex. i samband med ett klagomål eller begäran om ersättning, när uppgifterna i så fall sparas tills ärendet är avslutat.

Rätten att få uppgifter raderade

Du har – med lagens begränsningar - vissa rättigheter, bland annat att få tillgång till personuppgifterna, att få felaktiga uppgifter rättade, att få uppgifter raderade eller begränsade, rätt till dataportabilitet, rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna, bland annat avseende automatiserat, individuellt beslutsfattande ("profilering").

Du har också rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet, bland annat Datatilsynet.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket. Om du återkallar samtycket påverkar det inte behandlingen före återkallandet, bland annat överföring som bygger på samtycket.

Användning av registerförare

Dina personuppgifter kan behandlas av vår registerförare, som förvarar uppgifterna på våra vägnar enligt anvisningar från oss. Våra registerförare omfattar

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjandet av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Dataansvarig för VivaNeo Danmark (CVR 36909293 på StorkKlinik (CVR 33034911 )
och Fertilitetsklinikken Ciconia (CVR 18021935) är direktör Maria Hamm.

Båda företagens adress är:

St. Kongensgade 36-38 1.

1264 København K

Telefon: +45 32 57 33 16

E-post: info[at]StorkKlinik.dk

Nettside: www.StorkKlinik.dk

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!