+45 32 57 33 16

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:
Man, tor: 08:00–18:00 
tir, ons, fre 08:00–16:00 
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Ingen ventetid for konsultasjoner og/eller behandling

Kontakt oss:

+45 32 57 33 16

info[at]storkklinik.dk

Her kan du fylle ut den elektroniske journalen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Juridiske forhold og databeskyttelse på StorkKlinik

Behandling av opplysninger

I forbindelse med våre undersøkelse, diagnostisering og behandling av deg, innsamler og behandler StorkKlinik en rekke personopplysninger.

Nedenfor kan du lese hvordan StorkKlinik behandler, bruker og deler dine personopplysninger.

Type opplysninger

StorkKlinik samler inn og behandler følgende typer personopplysninger

Vanlige personopplysninger

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, kjønn, familierelasjoner og sosiale relasjoner, yrke og utdannelse.

Personfølsomme personopplysninger

Helseopplysninger (f.eks. journalopplysninger, prøvesvar, tester, røntgenbilder, svar på ultralydundersøkelser), seksuelle forhold, rase eller etnisk opprinnelse samt religiøse forhold.

Vi bruker opplysningene til følgende:

 • Våre undersøkelser, stilling av diagnose og behandling av deg
 • Utarbeidelse av legeerklæringer
 • Utarbeidelse av attester til bruk for myndigheter, forsikringsselskaper og lignende
 • Kommunikasjon med eller henvisning til annet helsepersonell, leger, sykehus eller sykehuslaboratorier
 • Medisinkoordinatorer, inkludert utstedelse av resepter
 • Innberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Innberetning av laboratorieprøver til sykehuslaboratorier
 • Fakturering
 • Overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning, herunder EUs forordning for personvern, personvernloven og annen relevant helserettslig lovgivning, f.eks.
 • Håndtering av forespørsler om inspeksjon, klager og/eller statistikk/forskning

Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg, gir du samtykke til behandling av personopplysninger frivillig. Du er ikke forpliktet til å gi disse personopplysningene til oss, men vi kan som utgangspunkt ikke undersøke, stille diagnose eller behandle deg uten ovenstående opplysninger fra deg.

Øvrige kilder

I noen tilfeller samler vi inn personopplysninger om deg fra annet helsepersonell, f.eks. fra sykehus eller henvisende lege. Vi behandler de mottatte opplysningene i overensstemmelse med denne personvernpolitikken. 

Deling av personopplysninger

 • I det omfang det er nødvendig for den konkrete undersøkelse, fastsettelse av diagnose eller behandling av deg, vil dine personopplysninger bli brakt videre og delt med følgende mottakere:
 • Vi deler opplysninger med annet helsepersonell hvis det er nødvendig av hensyn til et aktuelt behandlingsopplegg.
 • Vi deler opplysninger med andre myndigheter, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i den grad det foreligger en plikt hertil ifølge gjeldende lovgivning.
 • Ved henvisning deles opplysninger med helsepersonell som henvisningen er sendt til.
 • Ved innberetning av laboratorieprøver gis prøvene videre til sykehuslaboratoriene.
 • Ved innberetning av opplysninger i forbindelse med avregning for pasientbehandling deles opplysninger med de regionale avregningskontorene.
 • Ved utstedelse av resepter deles opplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via reseptserveren.
 • Ved innberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Ved deling av epikriser deles opplysninger til den henvisende legen og i visse tilfeller det henvisende sykehuset.
 • I andre tilfeller deles opplysninger til pårørende eller forsikringsselskaper.

Lovgrunnlag for behandling og deling av personopplysninger:

Det juridiske grunnlaget for å samle inn, behandle og dele dine personopplysninger er:

 • Til bruk for den alminnelige pasientbehandlingen samle inn, behandles og deles ordinære personopplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikkel 6(1), (c) og (d), mens personsensitive personopplysninger samles inn, behandles og deles i henhold til i Databeskyttelsesforordningens artikkel 9(2)(c) og (h).
 • Videre er vi forpliktet til å behandle en rekke personopplysninger om deg ved den alminnelige pasientbehandlingen i henhold til autorisasjonslovens kap. 6, bekjentgjørelse om helsepersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) spesielt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.
 • Helseopplysninger til bruk for videre behandling ved henvisning av pasienter deles etter reglene i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
 • Innberetning av laboratorieprøver til sykehuslaboratorier skjer etter reglene i Sundhedsstyrelsens veiledning om håndtering av parakliniske undersøkelser i henhold til Autorisationsloven.
 • Opplysninger til bruk til avregning for pasientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens avregningskontor etter reglene i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medisiner på resept sendes via IT-tjenesten Reseptserveren etter reglene i Sundhedslovens kap. 42 og bekjentgjøring om resepter og dosedispensering av legemidler, særlig kap. 3.
 • Kliniske pasientdata deles med kliniske kvalitetsdatabaser etter reglene i sundhedslovens §§ 195-196 og bekjentgjøring om innberetning av opplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser. Data kan også deles på bakgrunn av et konkret samtykke fra deg som pasient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag av pasientens sykehistorie og behandlingsforløp, sendes til henvisende lege og i noen tilfeller til henvisende sykehus etter reglene i Sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personopplysninger deles kun med forsikringsselskaper med ditt forutgående samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikkel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personopplysninger deles kun med dine pårørende med ditt forutgående samtykke etter reglene i Sundhedslovens § 43.
 • Ved avdøde pasienter kan visse personopplysninger deles avdødes nærmeste pårørende, avdødes fastlege og den legen som hadde avdøde til behandling etter reglene i Sundhedslovens § 45.

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysninger om deg så lenge vi har behov for dem for å ivareta de oppgitte formålene. Vi har likevel etter arkivloven plikt til å oppbevare journalene i minimum 10 år (visse typer opplysninger i 30 år) etter siste innføring i journalen. Det kan også forekomme tilfeller hvor vi er pålagt å oppbevare personopplysningene dine i lengre tid, f.eks. i forbindelse med en klagesak eller erstatningssak, hvor opplysningene i så tilfelle vil bli oppbevart inntil saken er endelig avsluttet.

Retten til sletting

Du har – med lovens begrensninger - visse rettigheter, herunder retten til innsikt i personopplysninger, retten til å få endret ukorrekte opplysninger, retten til å få slettet opplysninger, retten til å få begrenset opplysninger, retten til dataportabilitet, retten til å gjøre innsigelse mot behandlingen av personopplysningene, herunder automatisert, individuell beslutningstaking ("profilering").

Du har også rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet, herunder Datatilsynet.

Tilbakekallelse av samtykke

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket. Hvis du tilbakekaller samtykket, påvirker det ikke behandlingen forut for tilbakekallelse av samtykket, herunder deling basert på samtykke.

Bruk av databehandlere

Dine personopplysninger kan behandles og oppbevares hos våre databehandlere, som oppbevarer dem på vegne av og etter instruks fra oss. Våre databehandlere omfatter

Kontakt

Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger eller bruk av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss.

Dataansvarlig for VivaNeo Danmark (CVR 36909293 på StorkKlinik (CVR 33034911 )

og  Fertilitetsklinikken Ciconia (CVR 18021935) er direktør Trine Bartholdy og DPO Lisa Wagner.

Begge virksomhetenes adresse er:

St Kongensgade 36-38 1.

1264 København K

Telefon: +45 32 57 33 16

E-post: info[at]StorkKlinik.dk

Nettside: www.StorkKlinik.dk

Andre interessante emner for dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:

Man, tor: 08:00–18:00
tir, ons, fre 08:00–16:00
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Schedule an appointment:

✉ info[at]storkklinik.dk
+45 32 57 33 16

Vi ser frem til å høre fra deg!